Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Verrijt Fire & Safety Trainingscenter

Noord Brabantlaan 303 5657 GB EINDHOVEN Tel: 040 – 209 24 84 www.verrijt.nl info@verrijt.be

hierna te noemen: Verrijt


Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Verrijt: de gebruiker van de algemene voorwaarden. Koper: de wederpartij van Verrijt, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf; Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.


Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Verrijt en een koper waarop Verrijt deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Verrijt, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Verrijt en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Verrijt. 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verrijt en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door Verrijt gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Verrijt is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. Levertijden in offertes van Verrijt zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Algemene voorwaarden Verrijt Fire & Safety Trainingscenter Versie 007-01
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Verrijt daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verrijt anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verrijt niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Verrijt zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Verrijt het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Verrijt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Verrijt worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Verrijt zijn verstrekt, heeft Verrijt het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
4. Verrijt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Verrijt is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Verrijt kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Verrijt de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door Verrijt of door Verrijt ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 7. Koper vrijwaart Verrijt voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.


Artikel 5 Levering

1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van Verrijt
2. Indien levering geschiedt op basis van “Intercoms”, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende “Intercoms” van toepassing zijn.
3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Verrijt deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Verrijt Fire & Safety Trainingscenter Versie 007-01
4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Verrijt gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
5. Indien de zaken worden bezorgd is Verrijt gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
6. Indien Verrijt gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Verrijt te beschikking heeft gesteld.
7. Indien Verrijt een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Verrijt schriftelijke in gebreke te stellen.
8. Verrijt is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verrijt is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. 9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Verrijt de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


Artikel 6 Vergoedingen, prijs en kosten

1. Indien Verrijt met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Verrijt niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
2. Verrijt mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten en verpakkingsmateriaal. 3. De door Verrijt gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.


Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verrijt zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Verrijt de koper hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Verrijt daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Verrijt geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Verrijt kunnen worden toegerekend. Algemene voorwaarden Verrijt Fire & Safety Trainingscenter Versie 007-01


Artikel 8 Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen Verrijt en een koper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de koper Verrijt derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 9 Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Verrijt, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
5. Indien Verrijt met de koper een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Verrijt niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
6. Voorts is Verrijt gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen. 7. Bovendien mag Verrijt het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Verrijt, dat in redelijkheid niet van Verrijt mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Verrijt zal de koper in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Verrijt zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.


Artikel 10 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Verrijt aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Verrijt op de koper onmiddellijk opeisbaar.
4. Verrijt heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in Algemene voorwaarden Verrijt Fire & Safety Trainingscenter Versie 007-01 mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Verrijt kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Verrijt kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5. Verrijt heeft de mogelijkheid een kredietbeperking toeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.
6. Betaling bij inkoop: – Betaling vindt plaats binnen 45 dagen na levering, onder voorwaarde van goedkeuring van de levering en ontvangst van alle bijbehorende documentatie in de Nederlandse taal, (onder andere met betrekking tot onderhoud, bediening en veiligheid) tekeningen, kwaliteit- en garantiecertificaten en de factuur, tenzij anders is overeengekomen. – Betaling door Verrijt houdt geen enkele wijze afstand van recht in.
7. Betaling bij opleiding: – Alle betalingen betreffende opleiding dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum in een wettig Nederlands betaalmiddel, zonder korting of compensatie en zonder dat het de koper is toegestaan de betaling om welke reden dan ook op te schorten tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Verrijt. – Indien koper niet binnen de onder punt 1 vermelde termijn aan zijn verplichtingen voldoet, is Verrijt bevoegd koper de door cursisten behaalde diploma’s en/of certificaten niet te doen toekomen.
8. Betaling bij afmelding cursisten: – Indien koper na het getekend retour zenden van de inschrijving zijn cursisten schriftelijk afmeld voor de cursus gelden de volgende betalingsvoorwaarden: ingeval koper zijn/haar cursisten vier of meer weken voor de cursusdatum afmeldt, is door koper geen betaling aan Verrijt verschuldigd. Indien koper cursisten twee tot vier weken voor cursusdatum afmeldt, is koper 50% van het cursusgeld aan Verrijt verschuldigd. Indien koper cursisten tot 2 weken voor cursusdatum of niet afmeldt, is koper 100% van het cursusgeld aan Verrijt verschuldigd. – Ontbinding van de opleidingsovereenkomst kan na schriftelijke bevestiging alleen worden geannuleerd bij ziekenhuisopname, dan wel na schriftelijke bevestiging van een arts, dat de cursist op medische gronden niet in staat kan worden geacht de opleiding te volgen. Dit dient voor de cursusdatum te geschieden. In dat geval is Verrijt wel gerechtigd om van de koper redelijkerwijs een vergoeding te verlangen voor reeds gemaakte kosten van de geannuleerde opleiding. 9. Betaling bij advisering en/of het maken van veiligheidsplannen: – Alle betalingen zullen moeten geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum in Nederlands wettig betaalmiddel, zonder korting of compensatie en zonder dat de koper is toegestaan de betaling om welke reden dan ook op te schorten. – Na het verstrijken van de betalingstermijn is koper over de nog niet betaalde bedragen een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand vanaf de vervaldag tot aan het tijdstip van volledige betaling.


Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Verrijt geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Verrijt totdat de koper Algemene voorwaarden Verrijt Fire & Safety Trainingscenter Versie 007-01 alle navolgende verplichtingen uit alle met Verrijt gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Verrijt zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door Verrijt geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat Verrijt zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Verrijt of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verrijt zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 7. Eigendomsovergang bij inkoop: De eigendom van zaken gaat op Verrijt over op het moment van levering. Indien levering plaats vindt ter vestigingsplaats van de leverancier dient de leverancier alsdan de desbetreffende zaken te merken als herkenbaar eigendom van Verrijt en Verrijt te vrijwaren voor verlies beschadiging en uitoefening van rechten door derden.


Artikel 12 Incassokosten

1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
2. Indien Verrijt hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper. 4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.


Artikel 13 Onderzoek, reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Verrijt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Verrijt in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Verrijt de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Algemene voorwaarden Verrijt Fire & Safety Trainingscenter Versie 007-01 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Verrijt slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.


Artikel 14 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door koper, heeft Verrijt recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Verrijt zijn toe te rekenen. Voorts is koper alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan koper.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Verrijt, zal Verrijt in overleg met koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan koper toerekenbaar zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Verrijt extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan koper in rekening gebracht.


Artikel 15 Opschorting en ontbinding

1. Verrijt is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. – Na het sluiten van de overeenkomst Verrijt ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. – Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Verrijt bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verrijt op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Verrijt de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Verrijt behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. Artikel 16 Teruggave ter beschikking gestelde zaken 1. Indien Verrijt aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. Algemene voorwaarden Verrijt Fire & Safety Trainingscenter Versie 007-01 2. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Verrijt het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.


Artikel 17 Aansprakelijkheid

1. Indien Verrijt aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien Verrijt aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 2.200.000,00 per gebeurtenis (Zegge: 2 miljoen, 220 duizend Euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Verrijt in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verrijt aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Verrijt toegerekend kunnen worden; – Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Verrijt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verrijt of zijn ondergeschikten.
7. Aansprakelijk bij inkoop – De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door Verrijt of door derden wordt geleden als gevolg van een gebrek in zijn product waardoor het niet de eigenschappen beidt die men mag verwachten. – De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door Verrijt of door derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van hemzelf, van zijn personeel of van degenen die door hem bij uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn. – De leverancier vrijwaart Verrijt door aanspraken van derden of vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in de vorige twee leden en wel op zodanige wijze dat met de bedoelde derden een regeling in der minne wordt getroffen onder definitieve kwijting van alle mogelijke aanspraken jegens Verrijt of zodanig dat, indien Verrijt in rechte wordt aangesproken, de leverancier alle (processuele) rechten en verplichtingen van Verrijt uit dien hoofde voor eigen rekening en risico zal overnemen en vervullen. – Voor toepassing van dit artikel wordt personeel en medewerkers van Verrijt als derden aangemerkt. Algemene voorwaarden Verrijt Fire & Safety Trainingscenter Versie 007-01 – De leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam verzekeren en verleent Verrijt desgewenst inzage in de polis.


Artikel 18 Vrijwaringen

1. De koper vrijwaart Verrijt voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien koper aan Verrijt informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 19 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.


Artikel 20 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verrijt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verrijt niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Verrijt worden daaronder begrepen.
3. Verrijt heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Verrijt zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 5. Voor zoveel Verrijt ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verrijt gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Koper is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 21 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Verrijt gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Verrijt zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Verrijt niet gehouden tot schadevergoeding of Algemene voorwaarden Verrijt Fire & Safety Trainingscenter Versie 007-01 schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 22 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Verrijt zich de rechten en bevoegdheden voor die Verrijt toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Verrijt tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Verrijt, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door Verrijt eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Verrijt worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 5. Verrijt behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 23 Monsters en modellen

1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen. 2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.


Artikel 24 Niet-overname personeel

1. De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Verrijt, medewerkers van Verrijt of van ondernemingen waarop Verrijt ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.


Artikel 25 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van Verrijt is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Verrijt het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 26 Toepasselijk recht

Algemene voorwaarden Verrijt Fire & Safety Trainingscenter Versie 007-01 1. Op elke overeenkomst tussen Verrijt en de koper is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 27 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. Algemene voorwaarden Verrijt Fire & Safety Trainingscenter Versie 007-01